Kad peržiūrėti šį puslapį, turite būti 18+

Kad galėtumėte peržiūrėti šį turinį, turite būti bent aštuoniolika metų.

Ar esate daugiau nei aštuoniolika metų ir nori pamatyti suaugusiųjų turinį?

Tęsti Ne Ačiū

Kviečiame susipažinti su mūsų elektroninės parduotuvės privatumo politikos ir slapukų naudojimo taisyklėmis.

I. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „Technet“, juridinio asmens kodas 301649603, PVM mokėtojo kodas LT100004909319, registruotos buveinės adresas Pakalnės g. 7C, 54335 Domeikava, Kauno r.
1.2. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas ir kuris nėra pripažintas neveiksniu teismo tvarka arba nepilnametis asmuo, kuris teismo tvarka yra emancipuotas; 2) nepilnametis asmuo nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą sudaryti sandorį; 3) juridinis asmuo. 
1.3. Romantika.lt – elektroninė parduotuvė, esanti internete adresu Romantika.lt.
1.4. Asmens duomenys – taip, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, o būtent: bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.5. Slapukas (ang. Cookies) - nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje interneto svetainėje). Slapukai gali būti naudojami siekiant „sekti“ naudotoją, jo elgesį, įpročius internete ir taip sukurti jo profilį. 
1.6. Taisyklės – Pardavėjo patvirtintas dokumentas „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Romantika.lt taisyklės“ viešai skelbiamas interneto svetainėje Romantika.lt.
1.7. Privatumo politika – ši „Elektroninės parduotuvės Romantika.lt privatumo politika”.
1.8. Prekių grąžinimo taisyklės – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos prekių, įsigytų iš Pardavėjo, naudojantis elektronine parduotuve Romantika.lt, grąžinimo garantijos viešai skelbiamos interneto svetainėje Romantika.lt.

II. Bendrosios nuostatos

2.1. Ši elektroninės parduotuvės Romantika.lt privatumo politika nustato pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2.2. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas ir kiti teisės aktai.
2.3. Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog Pardavėjas juos valdytų ir tvarkytų šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
2.4. Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

  • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
  • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai.

2.5. Pardavėjas gerbia kiekvieno Pirkėjo privatumą, todėl bet kokie Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė,  adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės Romantika.lt registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  •  apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
  •  išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
  •  spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  •  vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
  •  tiesioginės rinkodaros tikslais. 

2.6. Asmens duomenys nuolat atnaujinami ir saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. Pardavėjas gerbia Pirkėjo privatumą ir bet kokie asmens duomenys, o taip pat bet kokia kita informacija, susijusi su Pirkėjo įsigytomis prekėmis elektroninėje parduotuvėje Romantika.lt Pardavėjo negali būti atskleidžiama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus kai tai padaryti Pardavėją įpareigoja teisės aktai arba teismo reikalavimas. 
2.8. Pardavėjas turi teisę statistiniais tikslais naudoti su Pirkėju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys gali būti renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
2.9. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

III. Slapukai (ang. Cookies)

3.1. Elektroninėje parduotuvėje Romantika.lt yra naudojami slapukai (ang. Cookies). 
3.2. Pirkėjui pirmą kartą apsilankius elektroninėje parduotuvėje Romantika.lt, slapukai (ang. Cookies) perkeliami į Pirkėjo kompiuterį ar kitą įrenginį, iš kurio naudojamasi elektronine parduotuve, ir vėliau naudojami identifikavimui. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Pirkėjo naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus (ang. Cookies), tačiau Pirkėjui nepageidaujant gauti slapukų (ang. Cookies), galima pakeisti savo interneto naršyklės nustatymą taip, kad slapukai (ang. Cookies)  nebūtų priimami. Tokiu atveju informuojame, kad kai kurios elektroninės parduotuvės Romantika.lt funkcijos gali neveikti.
3.3. Pardavėjas informuoja, kad naudojant slapukus (ang. Cookies) automatiškai fiksuojami tinklalapio lankomumo duomenys: informacija, kiek lankytojų apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas, kokia informacija dažniau skaitoma ir pan. Tai padeda Pardavėjui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu, ir suteikia galimybę gerinti teikiamas paslaugas, supaprastinti informacijos pasiekiamumą.

IV. Baigiamosios nuostatos

4.1. Pardavėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra koreguoti ar pakeisti Privatumo politiką. Pardavėjui pakoregavus ar pakeitus Privatumo politiką nauja ar koreguota Privatumo politikos redakcija įsigalioja ją paskelbus Romantika.lt. Pirkėjas privalo kiekvieną kartą prieš pirkdamas elektroninėje parduotuvėje Romantika.lt peržiūrėti, ar nėra paskelbta nauja ar koreguota Privatumo politikos redakcija ir su ja susipažinti. Kiekvieną kartą Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje Romantika.lt yra laikoma, kad Pirkėjas susipažino su naujausia paskelbta Privatumo politikos redakcija ir sutinka pirkti vadovaujantis naujausia Privatumo politikos redakcija. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.